جهت دانلود فرم رسیدگی به انتقادات و شکایات مشتریان کلیک کنید.

 

پس از تکیمل فرم مربوطه، آن را به نشانی ایمیل sales@ifepco.ir ارسال نمائید.