زاد روز مرحوم حاج هادی اکبری راد بزرگمرد صنعت اتوبوس سازی ایران, گرامی باد

مراسم تشییع پیکر مطهر مرحوم حاج هادی اکبری راد
بزرگ مرد صنعت اتوبوس سازی ایران

مراسم تشییع پیکر مطهر مرحوم حاج هادی اکبری راد
بزرگ مرد صنعت اتوبوس سازی ایران

با نهایت تأثر و تأسف، فقدان حاج آقا هادی اکبری راد، پدر صنعت اتوبوس سازی ایران و بزرگ خاندان اکبری راد، ما را اندوهگین و متاثر کرده است.

رحمت و رضوان الهی روزی ایشان باد.

شرکت ایده فناوران الکترونیک پارسان این مصیبت بزرگ را به خانواده و بستگان آن مرحوم و همه ی همکاران در شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان و سایرتسلیت عرض می کند.