مطالب توسط

با نهایت تأثر و تأسف، فقدان حاج آقا هادی اکبری راد، پدر صنعت اتوبوس سازی ایران و بزرگ خاندان اکبری راد، ما را اندوهگین و متاثر کرده است.

با نهایت تأثر و تأسف، فقدان حاج آقا هادی اکبری راد، پدر صنعت اتوبوس سازی ایران و بزرگ خاندان اکبری راد، ما را اندوهگین و متاثر کرده است. رحمت و رضوان الهی روزی ایشان باد. شرکت ایده فناوران الکترونیک پارسان این مصیبت بزرگ را به خانواده و بستگان آن مرحوم و همه ی همکاران در […]